English  28 September 2023

 ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
 ՕՐԻՆԱԳԾԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆՆԵՐ
 ԳՐԱՆՑՎԵԼ ԿԱՅՔԻ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2007
 ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ
 ՖՈՏՈԱՐԽԻՎ
 ՆՅՈՒԹԵՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԸ
 ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
 ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ


www.Havatarmutyun.org


www.WelcomeArmenia.com

www.armenia.li
 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
  I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
  II. ԱԺԿ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  III. ԱԺԿ ԱՆԴԱՄԸ
  IV. ԱԺԿ ՂԵԿԱՎԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
V ԱԺԿ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
  VI. ԱԺԿ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
  VII ԱԺԿ ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ
  VIII. ԱԺԿ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

V. ԱԺԿ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

25. ԱԺԿ–ն բաղկացած է սկզբնական կազմակերպություններից, տարածքային ստորաբաժանումներից, ինչպես նաև կուսակցության նպատակների ու խնդիրների կենսագործմանն օժանդակող և ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող կառուցվածքային ստորաբաժանումներից:
ԱԺԿ տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումները գործում են սույն կանոնադրության և համապատասխան վերադաս խորհրդի հաստատած կանոնկարգերի հիման վրա£


1. ԱԺԿ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

26. ԱԺԿ տարածքային ստորաբաժանումները կազմավորվում են Հայաստանի վարչատարածքային կառուցվածքին համապատասխան` յուրաքանչյուր համայնքում մեկ ստորաբաժանում սկզբունքով£ Առանձին դեպքերում տարածքային ստորաբաժանումը կարող է ներառել միևնույն մարզային ենթակայության մի քանի համայնքներ£
Տվյալ համայնքում ԱԺԿ տարածքային ստորաբաժանման առկայությունը արգելք չէ այդտեղ` սույն կանոնադրության 33 կետում հիշատակված կառուցվածքային ստորաբաժանումների ստեղծման համար£


27. ԱԺԿ տարածքային ստորաբաժանումի ղեկավար մարմիններն են` ընդհանուր ժողովը (կոնֆերանսը) և վարչությունը:


28. Տարածքային ստորաբաժանում սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով, ստեղծվում է այն համայնքում (համայնքներում), որտեղ կա ԱԺԿ` առնվազն տասնհինգ անդամ£
ԱԺԿ խորհրդի` տարածքային ստորաբաժանում ստեղծելու մասին որոշման ընդունման պահից մեկամսյա ժամկետում, ԱԺԿ վարչությունը նախապատրաստում և հրավիրում է համայնքի (համայնքների) ԱԺԿ անդամների ընդհանուր ժողով£ Տվյալ համայնքում ԱԺԿ անդամների թիվը հարյուրը գերազանցելու դեպքում հրավիրվում է սկզբնական կազմակերպությունների` ԱԺԿ վարչության սահմանած թվաքանակով ներկայացուցիչների կոնֆերանս£ Ընդհանուր ժողովը (կոնֆերանսը) կոնֆեռանսի մասնակիցների ձայների պարզ մեծամասնությամբ ընդունում է ստորաբաժանման կանոնակարգը, մեկ տարի ժամկետով վարչություն և վերստուգից հանձնաժողով, հաստատում է ներկայացված սկզբնական կազմակերպություններին£ Վարչությունը իր կազմից ընդհանուր թվի պարզ մեծամասնությամբ մեկ տարի ժամկետով ընտրում է վարչության նախագահ:


29. Տարածքային ստորաբաժանումը, սույն կանոնադրության 18 կետի գ) և 22 կետի է ) ենթակետերի համաձայն, կարող է լուծարվել, եթե նրա գործունեությունն ուղղված է ԱԺԿ քաղաքականության դեմ, կամ էապես հակասում է ԱԺԿ ծրագրին կամ սույն կանոնադրությանը: Լուծարման մասին որոշում ընդունվում է, եթե ԱԺԿ վարչության գրավոր նախազգուշացումից հետո մեկամսյա ժամկետում տարածքային ստորաբաժանումը ըստ էության չի շտկում իր գործելակերպը: Սույն կետում հիշատակված խախտումների պարագայում ԱԺԿ վարչությունը կարող է հանդես գալ նաև տվյալ տարածքային ստորաբաժանման նոր ղեկավար մարմիններ ընտրելու և (կամ) նրա առանձին սկզբնական կազմակերպությունները լուծարելու համար ստորաբաժանման արտահերթ կոնֆերանս կամ վարչության նիստ հրավիրելու պահանջով:
Տարածքային ստորաբաժանման լուծարումից հետո տվյալ վարչական տարածքում նոր ստորաբաժանման ստեղծումը կատարվում է ընդհանուր հիմունքներով:


30. ԱԺԿ տարածքային ստորաբաժանումը բաղկացած է սկզբնական կազմակերպություններից, որոնք ունեն կառուցվածքային ստորաբաժանման կարգավիճակ:


31. Սկզբնական կազմակերպությունները ստեղծվում են ինքնակազմավորման սկզբունքով, տարածքային ստորաբաժանման գործունեության տարածքի այն հատվածներում (համայնք, թաղամաս, բնակելի զանգված, առանձին բնակելի շենք, ընտրական տեղամաս և այլն), որտեղ կան այլ սկզբնական կազմակերպություններում չհաշվառված առնվազն հինգ ԱԺԿ անդամներ: Սկզբնական կազմակերպությունը ստեղծվում է միավորվող ԱԺԿ անդամների ընդհանուր ժողովի որոշմամբ և, այդ որոշումը համապատասխան տարածքային ստորաբաժանումի խորհրդի կողմից հաստատվելուց հետո, ստանում է սկզբնական կազմակերպության կարգավիճակ:


32. Սկզբնական կազմակերպության ղեկավար մարմիններն են` ընդհանուր ժողովը և սկզբնական կազմակերպության ղեկավարը, որին ընտրում է ընդհանուր ժողովը:


2. ԱԺԿ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

33. ԱԺԿ-ն, իր ծրագրային խնդիրների, գաղափարախոսության և կանոնադրական նպատակների իրականացման համար, կարող է ստեղծել կառուցվածքային ստորաբաժանումներ (իրավապաշտպանական, մարզամշակութային, երիտասարդական, գիտական և այլն):


34. ԱԺԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կազմավորման ու դադարեցման կարգին, կառավարման համակարգին, կառուցվածքին և իրավասությանը վերաբերող հարցերը կարգավորվում են համապատասխան տարածքային վերադաս վարչության կողմից հաստատված կանոնակարգերով:

  

 Դուք համաձա՞յն եք, որ Ազգային Ժողովը ընդունի ԱԺԿ ներկայացրած Ընտրական Օրենսգրքի նախագիծը:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանելՄասնակցողների թիվը` 1388 
Copyright ©, National Democratic Party
WEB MAIL
      Հաճախումների
քանակը` 804670 / 728137