English  08 December 2023

 ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
 ՕՐԻՆԱԳԾԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆՆԵՐ
 ԳՐԱՆՑՎԵԼ ԿԱՅՔԻ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2007
 ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ
 ՖՈՏՈԱՐԽԻՎ
 ՆՅՈՒԹԵՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԸ
 ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
 ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ


www.Havatarmutyun.org


www.WelcomeArmenia.com

www.armenia.li
 

ՕՐԻՆԱԳԾԵՐ
  ՀՀ ընտրական օրենսգրքի նախագծի լրամշակված տարբերակը
  Շրջանառության մեջ գտնվող ՀՀ ընտրական օրենսգրքի նախագծ
Շրջանառության մեջ գտնվող նախագծեր

"ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ" ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հոդված 1. "Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին" ՀՀ օրենքի (5 դեկտեմբերի 2000 թվականի, ՀՕ-121, այսուհետև` օրենք) 2-րդ հոդվածի`

ա) 1-ին կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր (առաջին) մասով`
"Հայաստանի Հանրապետությունում ՓՄՁ սուբյեկտ են համարվում այն առևտրային կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնց կողմից մատակարարվող ապրանքների և մատուցվող ծառայությունների իրացման տարեկան շրջանառության ընդհանուր գումարը չի գերազանցում 250 մլն դրամը.".

բ) 1-ին կետի "բ" ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
"փոքր` առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր, որոնց աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը ավել է 5-ից և չի գերազանցում 25 մարդը£".

գ) 1-ին կետի "գ" ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
"միջին` առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր, որոնց աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը ավել է 25-ից և չի գերազանցում 60 մարդը:":

դ) ուժը կորցրած ճանաչել 2-րդ կետը:
ամբողջությամբ     
"ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ" ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

"ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ" ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ

Համաձայն ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 08.10.06թ. որոշման սահմանադրությանը հակասող և անվավեր են ճանաչվել գործող ընտրական օրենսգրքի այն դրույթները, որոնք նախատեսում էին դատավորների ընդգրկումը ընտրական հանձնաժողովների կազմում: Ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել լրացնելու ընտրական օրենսգրքում առաջացած բացը:
Սույն օրենսդրական նախաձեռնության նպատակն է լրացնել այդ օրենսդրական բացը, միաժամանակ ապահովելով իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների հավասար ընդգրկումը բոլոր մակարդակի ընտրական հանձնաժողովների կազմում, ինչպես նաև հանձնաժողովների ղեկավար կազմի քաղաքական հավասարակշռության ապահովումը:
Առաջարկվող փոփոխությունները կնպաստեն հանձնաժողովների ներսում փոխադարձ վերահսկողության արդյունավետությանը և դրանով իսկ կնվազեցնեն ընտրությունների ընթացքում հնարավոր ընտրակեղծիքների ծավալը:


Ն ա խ ա գ ի ծ

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը "Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք" ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հոդված 1. "Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք" ՀՀ օրենքի (այսուհետ օրենք) Հոդված 35-ը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

"Հոդված 35. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կազմավորելու, հանձնաժողովի նախագահ, նախագահի տեղակալ և քարտուղար ընտրելու կարգը

1.Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կազմավորվում է Ազգային ժողովի խմբակցությունների կողմից` այն հաշվով որ, քաղաքական իշխանությունն ու ընդդիմությունը հանձնաժողովներում ներկայացված լինեն հավասար թվով անդամներով:
ամբողջությամբ     
"ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ" ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հոդված 1. "Ավելացված արժեքի հարկի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (14 մայիսի 1997 թվական, ՀՕ-118 և հետագա փոփոխությունների, այսուհետ` օրենք) 6-րդ հոդվածի 4-րդ կետի "գ" ենթակետի "15-րդ հոդվածի" բառերից հետո ավելացնել "19-րդ և" բառերը:

Հադված 2. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 19-րդ կետի "մայրական կաթի," բառերից հետո ավելացնել "դեղամիջոցների, դեղանյութերի," բառերը:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2007 թվականի հունվարի 1-ից:
ամբողջությամբ     
"ՀՀ ՕՐԵՆՍԴԻՐ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ"

Հոդված 1. Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերը, կարգավորում է նրանց վարձատրության, պարգևատրման և դրամական օգնության կազմակերպման հետ կապված հարաբերությունները:

Հոդված 2. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանվում են հետևյալ բանաձևով.

Ա = ՆԱ* Գ , եթե ՆԱ <= 30 000

Ա = 30 000 Գ (1+1/2+1/3+...+1/m) + (ՆԱ* - 30 000 m)Գ/(m+1) , եթե ՆԱ >30 000

որտեղ`
Ա - Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափն է` արտահայտված դրամով.
Գ - պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման բազմապատիկ գործակից.
ՆԱ - նվազագույն ամսական աշխատավարձն է` արտահայտված դրամով.
ՆԱ* - նվազագույն ամսական աշխատավարձի այն մասը, որը ամբողջական բաժանվում է 5 000-ի` արտահայտված դրամով.
m - ՆԱ*-ն քանի անգամ է (բնական թվերով` 1, 2, 3…) գերազանցում 30 000 դրամը
ամբողջությամբ     
"ԱՎԵԼԱՑԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ" ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

Հոդված 1. Օրենքի 15 հոդվածի 3-րդ ենթակետում "հրատարակությունների" բառից հետո տեքստը փոխարինել հետևյալ բառակապակցությամբ` "ինչպես նաև գիտական , գիտահանրամատչելի, ուսումնական և գեղարվեստական գրականության հրատարակությունների իրացումը ":

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդող օրվանից:


Նախագիծը ներկայացվել է ԱԺ 2003թ. դեկտեմբերի 1-ին
(Նույն նախագիծը ներկայացվել է ԱԺ 2002թ. նոյեմբերի 15-ին և 2003թ. օգոստոսի 19-ին, սակայն քննարկումը մերժվել է ԱԺ-ի կողմից)
ամբողջությամբ     
"ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ" ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Հոդված 1. Օրենքի 5 հոդվածի 1-ին կետի երրորդ մասի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
"Մշակութային,կրթական (այդ թվում` նախադպրոցական ) , մարզական և գիտական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մինչև 20 հազար դրամ աշխատավարձ սահմանված հաստիքը ոչ լրիվ դրույքով զբաղեցնող վարձու աշխատողի համար սույն կետի առաջին մասով սահմանված սոցիալական վճարը գործատուն հաշվարկում և լիազոր մարմին է փոխանցում վարձու աշխատողի զբաղեցրած ոչ լրիվ դրույքին համամասնորեն":

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2004թ. (2007թ.) հունվարի 1-ից:


Նախագիծը ներկայացված է Ազգային ժողով 2003թ. օգոստոսի 19-ին
(Նույն նախագիծը ներկայացվել է ԱԺ 2002թ. նոյեմբերի 15-ին, սակայն ԱԺ-ի կողմից քննարկումը մերժվել է)
ամբողջությամբ     


 Դուք համաձա՞յն եք, որ Ազգային Ժողովը ընդունի ԱԺԿ ներկայացրած Ընտրական Օրենսգրքի նախագիծը:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանելՄասնակցողների թիվը` 1388 
Copyright ©, National Democratic Party
WEB MAIL
      Հաճախումների
քանակը` 815525 / 738450